gonum.go

Knihovna Gonum

Úvodní informace o knihovně Gonum


Samotný programovací jazyk Go obsahuje podporu pro práci s maticemi a řezy (ostatně se jedná o základní datové typy tohoto jazyka). Práce s těmito datovými strukturami je podporována i ve standardní knihovně jazyka. Ovšem například v porovnání se známou a velmi často používanou knihovnou NumPy ze světa Pythonu (nebo s možnostmi Matlabu či R) jsou možnosti standardní instalace Go v této oblasti mnohem menší. Ovšem některé operace, které známe z NumPy, byly implementovány v sadě knihoven, které jsou součástí projektu nazvaného jednoduše Gonum Numerical Packages. Tento projekt obsahuje zejména knihovnu pro práci s maticemi (naprosté základy si ukážeme níže), algoritmy lineární algebry, podporu pro tvorbu grafů, podporu práce s takzvanými "datovými rámci" (ve světě Pythonu se pro tento účeů používá pandas) atd.


/* Copyright © 2020 Pavel Tisnovsky Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. */

Poznámka: na tomto místě je však vhodné poznamenat, že integrace NumPy do Pythonu je mnohem lepší, než je tomu v případě projektu Gonum a programovacího jazyka Go. Je tomu tak z toho důvodu, že jazyk Go v současné verzi nepodporuje přetěžování operátorů, takže například není možné implementovat maticové operace "přirozenou" cestou (zrovna příklad NumPy ukazuje, že přetěžování operátorů, pokud je použito rozumně, může být velmi užitečné).


Nyní, pokud máme nainstalován projekt Gonum, si můžeme ukázat, jak se manipuluje s maticemi, které v oblasti numerických výpočtů mnohdy představují základní datový typ.


package
main

Používat budeme dva balíčky - standardní balíček fmt a balíček mat z knihovny Gonum:


import
(
"fmt"
"gonum.org/v1/gonum/mat"
)

V tomto studijním materiálu využijeme jednu velmi užitečnou vlastnost programovacího jazyka Go - automatické odvození typu proměnné na základě její hodnoty. Zajímavé informace o této vlastnosti programovacího jazyka Go lze najít na této adrese popř. přímo na stránkách Rootu.


Jediným problémem je, že deklaraci proměnné s automatickým odvozením typu lze provést uvnitř funkcí, takže všechny další příkazy umístíme (pro jednoduchost) přímo do funkce main:

func
main
(
)
{

Matice


Pro reprezentaci matic se používá několik struktur. Základem je je dense matrix používaná pro matice běžné velikosti, které obsahují libovolné prvky (a kde typicky nepřevažují prvky nulové):

	
zero
:=
mat
.
NewDense
(
5
,
6
,
nil
)

Matici lze přímo vytisknout, ovšem výsledek nebývá příliš čitelný, protože se vytiskne interní reprezentace matice v operační paměti

	
fmt
.
Println
(
zero
)

Podporováno je i naplnění matice daty - postačuje namísto třetího parametru, v němž jsme v předchozí deklaraci použili nil, předat řez s hodnotami prvků matice

	
mat2
:=
mat
.
NewDense
(
3
,
4
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
}
)
fmt
.
Println
(
mat2
)

Poznámka: zde můžeme vidět, že práce s maticemi není tak elegantní, jako je tomu například v knihovně NumPy.


Zobrazení vybraného obsahu rozsáhlých matic


Nyní se pokusme vytvořit relativně velkou matici o rozměrech 100x100 prvků:

	
big
:=
mat
.
NewDense
(
100
,
100
,
nil
)

Tuto matici můžeme naplnit daty, a to pomocí metody Set popsané níže (vyplníme jen prvky na hlavní úhlopříčce):

	
for
i
:=
0
;
i
<
100
;
i
++
{
big
.
Set
(
i
,
i
,
1
)
}

Přímý tisk hodnoty takové matice ovšem není v žádném případě přehledný:

	
fmt
.
Println
(
big
)
{{100 100 [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
...
...
...
0 0 0 0 0 1] 100} 100 100}

Výhodnější je použití funkce mat.Formatted, které se ve druhém parametru předá oddělovač hodnot na řádku a ve třetím parametru pak informace o tom, kolik mezních sloupců a řádků se má vytisknout. Pokud nám postačuje tisk prvních a posledních tří řádků a sloupců, lze použít

	
fmt
.
Printf
(
"excerpt big identity matrix: %v\n\n"
,
mat
.
Formatted
(
big
,
mat
.
Prefix
(
" "
)
,
mat
.
Excerpt
(
3
)
)
)

S mnohem čitelnějšími výsledky:


excerpt big identity matrix: Dims(100, 100)
⎡1 0 0 ... ... 0 0 0⎤
⎢0 1 0      0 0 0⎥
⎢0 0 1      0 0 0⎥
 .
 .
 .
⎢0 0 0      1 0 0⎥
⎢0 0 0      0 1 0⎥
⎣0 0 0 ... ... 0 0 1⎦

Podobný příkaz, ovšem pro mezních pět řádků a sloupců:

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
big
,
mat
.
Prefix
(
" "
)
,
mat
.
Excerpt
(
5
)
)
)

S výsledky:


Dims(100, 100)
⎡1 0 0 0 0 ... ... 0 0 0 0 0⎤
⎢0 1 0 0 0      0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 1 0 0      0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 1 0      0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 1      0 0 0 0 0⎥
 .
 .
 .
⎢0 0 0 0 0      1 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0      0 1 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0      0 0 1 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0      0 0 0 1 0⎥
⎣0 0 0 0 0 ... ... 0 0 0 0 1⎦

Transpozice a součet matic


Mezi další podporované základní maticové operace patří transpozice a součet matic.


Nejdříve nadeklarujeme novou proměnnou určenou pro uložení výsledku (nealokuje se žádná další paměť)

	
var
c
mat
.
Dense

Dále vytvoříme dvě matice se třemi řádky a čtyřmi prvky na řádku

	
m1
:=
mat
.
NewDense
(
3
,
4
,
nil
)
m2
:=
mat
.
NewDense
(
3
,
4
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
}
)

Obě matice vytiskneme v čitelném formátu

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
m1
)
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
m2
)
)

Obsah matic m1 a m2 zobrazený na standardním výstupu by měl být následující:


⎡0 0 0 0⎤
⎢0 0 0 0⎥
⎣0 0 0 0⎦

⎡ 1  2  3  4⎤
⎢ 5  6  7  8⎥
⎣ 9 10 11 12⎦

Transponovaná matice


Výpočet transponované matice s jejím následným vytištěním se provede zavoláním metody nazvané jednoduše T

	
m3
:=
m2
.
T
(
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
m3
)
)

Výsledek - transponovaná matice:


⎡ 1  5  9⎤
⎢ 2  6 10⎥
⎢ 3  7 11⎥
⎣ 4  8 12⎦

Součet matic


Součet matic o stejné velikosti je řešen metodou Add. Tato metoda sečte dvě matice předané v parametrech a upraví příjemce (reciver)

	
c
.
Add
(
m3
,
m3
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
&
c
)
)

Výsledek:


⎡ 2 10 18⎤
⎢ 4 12 20⎥
⎢ 6 14 22⎥
⎣ 8 16 24⎦

Poznámka: v této knihovně vždy platí - funkce ani metody nemění obsah svých parametrů (matic). Změnit lze obsah jediné hodnoty - příjemce (receiveru) u metod.


Maticový součin a podobné operace


Podporována je i operace maticového součinu, ale pochopitelně pouze za předpokladu, že počet sloupců první matice odpovídá počtu řádků matice druhé. Pokud matice m2 a m3 předáme ve správném pořadí, bude možné matice vynásobit a uložit výsledek do příjemce


	
var
d
mat
.
Dense
d
.
Mul
(
m2
,
m3
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
&
d
)
)

Výsledek:


 ⎡ 30  70 110⎤
 ⎢ 70 174 278⎥
 ⎣110 278 446⎦

Násobení prvek po prvku


Provést lze i násobení dvou matic prvek po prvku (což ovšem neodpovídá maticovému násobení):


	
var
e
mat
.
Dense
e
.
MulElem
(
m3
,
m3
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
&
e
)
)

Výsledek:


 ⎡ 1  25  81⎤
 ⎢ 4  36 100⎥
 ⎢ 9  49 121⎥
 ⎣ 16  64 144⎦

Jednorozměrné vektory


V předchozím textu jsme se zabývali převážně popisem práce s běžnými čtvercovými a obdélníkovými maticemi, i když možnosti tohoto balíčku jsou ve skutečnosti větší. Pracovat lze i s vektory, které jsou (minimálně z pohledu balíčku mat) sloupcové. Výchozím typem vektorů je datová struktura vecdense představující vektor s měnitelnými (mutable) prvky. Interně se jedná o pole prvků, a proto je zde použito slovo "dense".


Nový sloupcový vektor se vytvoří konstruktorem nazvaným NewVecDense, a to následujícím způsobem:


	
v
:=
mat
.
NewVecDense
(
10
,
nil
)

Vektor lze pochopitelně vytisknout

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v
)
)

Jak jsme si již řekli v předchozím odstavci, jedná se o sloupcový vektor:


⎡0⎤
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎣0⎦

V případě, že budeme chtít vektor inicializovat prvky se známou hodnotou, použijeme sice stejný konstruktor, ale namísto druhé hodnoty nil lze předat řez s hodnotami typu float64. Volání konstruktoru tedy bude vypadat následovně:

	
v2
:=
mat
.
NewVecDense
(
10
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
}
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v2
)
)
⎡ 1⎤
⎢ 2⎥
⎢ 3⎥
⎢ 4⎥
⎢ 5⎥
⎢ 6⎥
⎢ 7⎥
⎢ 8⎥
⎢ 9⎥
⎣10⎦

U vektorů lze zjistit jejich velikost (délka zde vlastně odpovídá výšce) a taktéž kapacitu


	
fmt
.
Println
(
v
.
Len
(
)
)
fmt
.
Println
(
v
.
Cap
(
)
)

Metoda Dims vrací dimenzi vektoru - n řádků a jeden sloupec:

	
fmt
.
Println
(
v
.
Dims
(
)
)

Pochopitelně je možné vytvořit i řádkový vektor o to maticovou operací transpozice zapisovanou metodou se jménem T

	
vt
:=
v
.
T
(
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
vt
)
)

S tímto výsledkem


[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10]

Poznámka: výsledkem je v tomto případě matice s jedním řádkem


Získání řezu (slice) z vektoru


Často je zapotřebí z vektoru získat pouze určitou část. V případě polí a řezů (jakožto základních datových typů programovacího jazyka Go) je pro tento účel použit operátor řezu (slice), ovšem u vektorů typu vecdense je namísto toho nutné použít metodu nazvanou SliceVec. Použití této metody je snadné, i když nutno podotknout, že ne tak čitelné, jako použití skutečného operátoru pro provedení řezu.


Nejprve vytvoříme nový vektor s deseti prvky

	
v10
:=
mat
.
NewVecDense
(
10
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
}
)

Následně vytvoříme řez tvořený prvky s indexy 4 a 5 (tedy kromě prvku číslo 6)

	
vslice
:=
v10
.
SliceVec
(
4
,
6
)

Který běžným způsobem vytiskneme

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
vslice
)
)

Výsledkem by měl být vektor se dvěma prvky vypadající následovně


⎡5⎤
⎣6⎦

Poznámka: povšimněte si, že první prvek řezu je určen "včetně", zatímco druhý prvek "kromě" (uzavřený vs. otevřený interval).


Podobně lze vytvořit řez obsahující všechny původní prvky

	
vcopy
:=
v
.
SliceVec
(
0
,
9
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
vcopy
)
)

Výsledkem by měl být vektor se stejnými prvky jako vektor původní


⎡1⎤
⎢2⎥
⎢3⎥
⎢4⎥
⎢5⎥
⎢6⎥
⎢7⎥
⎢8⎥
⎣9⎦

Indexy prvků musí být kladná čísla - jinými slovy to znamená, že není povoleno počítat indexy od konce vektoru tak, jak to známe z některých jiných knihoven. Pokus o indexaci záporným číslem povede k pádu programu, proto musíme (pro účely tohoto učebního materiálu) tento pád zachytit a zpracovat.

	
defer
func
(
)
{
err
:=
recover
(
)
if
err
!=
nil
{
fmt
.
Println
(
err
)
}
}
(
)

mat.Formatted(v.SliceVec(0, -1))


Řez vektoru je skutečným řezem ve smyslu, že se jedná o "pohled" na původní vektor. V dalším příkladu vytvoříme řez nazvaný w, jehož obsah je nepřímo změněn modifikací obsahu původního vektoru v a podíváme se na výsledek.


	
v
=
mat
.
NewVecDense
(
10
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
}
)
w
:=
v
.
SliceVec
(
0
,
9
)
v
.
SetVec
(
5
,
100
)

Výsledek získaný již známou funkcí Formatted by měl vypadat následovně

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
w
)
)
⎡ 1⎤
⎢ 2⎥
⎢ 3⎥
⎢ 4⎥
⎢ 5⎥
⎢100⎥
⎢ 7⎥
⎢ 8⎥
⎣ 9⎦

Čtení a modifikace prvků vektoru


Způsob nastavení nové hodnoty prvku vektoru jsme již viděli v předchozí podkapitole. Pro tento účel se používá metoda nazvaná SetVec; opět tedy platí, že nelze použít přetížený operátor (tak, jako tomu je v jiných programovacích jazycích a jejich knihovnách). Nejprve tedy vytvoříme nový vektor s explicitně nastavenými prvky a posléze tyto prvky změníme v programové smyčce

	
v3
:=
mat
.
NewVecDense
(
10
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
}
)
for
i
:=
0
;
i
<
v3
.
Len
(
)
;
i
++
{
v3
.
SetVec
(
i
,
1.0
/
float64
(
i
)
)
}

Změněný vektor bude mít opět deset prvků

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v3
)
)
⎡        +Inf⎤
⎢         1⎥
⎢        0.5⎥
⎢ 0.3333333333333333⎥
⎢        0.25⎥
⎢        0.2⎥
⎢0.16666666666666666⎥
⎢0.14285714285714285⎥
⎢       0.125⎥
⎣ 0.1111111111111111⎦

Existují dvě metody určené pro přečtení hodnoty prvku z vektoru. První metoda se jmenuje At a používá se i pro čtení prvků z dvourozměrných matic (u sloupcových vektorů je druhý index vždy nulový)

	
for
i
:=
0
;
i
<
v3
.
Len
(
)
;
i
++
{
fmt
.
Printf
(
"%10.6f\n"
,
v3
.
At
(
i
,
0
)
)
}
  +Inf
1.000000
0.500000
0.333333
0.250000
0.200000
0.166667
0.142857
0.125000
0.111111

Druhá metoda se jmenuje AtVec a předává se jí jen jediný index. Použitelná je tedy jen v případě jednorozměrných vektorů.

	
for
i
:=
0
;
i
<
w
.
Len
(
)
;
i
++
{
fmt
.
Printf
(
"%10.6f\n"
,
w
.
AtVec
(
i
)
)
}
⎡ 1⎤
⎢ 2⎥
⎢ 3⎥
⎢ 4⎥
⎢ 5⎥
⎢100⎥
⎢ 7⎥
⎢ 8⎥
⎣ 9⎦

Další podporované operace nad vektory


V této podkapitole si popíšeme některé další operace, které lze provádět s vektory. Nejdříve vytvoříme dvojici vektorů, které budou použity v dalších příkazech. Obsah těchto vektorů si necháme vypsat na standardní výstup.

	
v1
:=
mat
.
NewVecDense
(
5
,
nil
)
v2
=
mat
.
NewVecDense
(
5
,
[
]
float64
{
1
,
0
,
2
,
0
,
3
}
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v1
)
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v2
)
)
⎡0⎤
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎣0⎦

⎡1⎤
⎢0⎥
⎢2⎥
⎢0⎥
⎣3⎦

Třetí vektor bude použit jako cíl pro některé vybrané operace

	
v
=
mat
.
NewVecDense
(
5
,
nil
)

Součet vektorů


Operace součtu dvou vektorů realizovaná metodou AddVec. V tomto případě se modifikuje její příjemce (receiver)

	
v
.
AddVec
(
v1
,
v2
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v
)
)
⎡1⎤
⎢0⎥
⎢2⎥
⎢0⎥
⎣3⎦

Součet vektoru v2 se sebou samým s uložením výsledku do vektoru v

	
v
.
AddVec
(
v2
,
v2
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v
)
)
⎡2⎤
⎢0⎥
⎢4⎥
⎢0⎥
⎣6⎦

Rozdíl vektorů


Operace rozdílu vektorů, opět s modifikací příjemce

	
v
.
SubVec
(
v1
,
v2
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v
)
)
⎡-1⎤
⎢ 0⎥
⎢-2⎥
⎢ 0⎥
⎣-3⎦

Změna měřítka (natažení...)


Změna měřítka, tj. vynásobení všech prvků vektoru nějakou konstantou, se realizuje metodou nazvanou ScaleVec

	
v
.
ScaleVec
(
10.0
,
v2
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v
)
)
⎡10⎤
⎢ 0⎥
⎢20⎥
⎢ 0⎥
⎣30⎦

Vynásobení korespondujících prvků vektorů


Vynásobení dvou vektorů stylem prvek po prvku (nejedná se o vektorový součin)

	
v
.
MulElemVec
(
v2
,
v2
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v
)
)
⎡1⎤
⎢0⎥
⎢4⎥
⎢0⎥
⎣9⎦

Součin matice a vektoru


Podporována je i operace vynásobení matice a vektoru, samozřejmě za předpokladu, že počet sloupců matice bude odpovídat počtu řádků sloupcového vektoru. Vytvoříme tedy matici o rozměrech 3x3 prvky, sloupcový vektor se třemi prvky a provedeme vynásobení matice a vektoru. Vektor v je opět určen pro uložení výsledků.

	
m
:=
mat
.
NewDense
(
3
,
3
,
[
]
float64
{
1
,
0
,
0
,
0
,
1
,
0
,
0
,
0
,
1
}
)
v4
:=
mat
.
NewVecDense
(
3
,
[
]
float64
{
2
,
3
,
4
}
)
v5
:=
mat
.
NewVecDense
(
3
,
nil
)
v5
.
MulVec
(
m
,
v4
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v5
)
)
⎡2⎤
⎢3⎥
⎣4⎦

Vynásobení vektoru maticí reprezentující otočení okolo z-ové osy o 90 stupňů by mohlo být realizováno následujícím kódem

	
m5
:=
mat
.
NewDense
(
3
,
3
,
[
]
float64
{
0
,
-
1
,
0
,
1
,
0
,
0
,
0
,
0
,
1
}
)
v5
.
MulVec
(
m5
,
v5
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
v5
)
)
⎡-3⎤
⎢ 2⎥
⎣ 4⎦

Skalární součin


Skalární součin dvou vektorů o stejné velikosti se provádí funkcí Dot. Výsledkem je hodnota typu float64, tedy skutečně skalár.

	
s1
:=
mat
.
Dot
(
v1
,
v2
)
s2
:=
mat
.
Dot
(
v2
,
v2
)
fmt
.
Println
(
s1
)
fmt
.
Println
(
s2
)
0
14

Získání prvku s největší a nejmenší hodnotou:

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Max
(
v
)
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Min
(
v
)
)
9
0

Součet všech prvků vektoru:

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Sum
(
v
)
)
14

Práce s obecnými dvourozměrnými maticemi


Obecnou dvourozměrnou matici vytváříme konstruktorem NewDense, které se předá počet řádků následovaný počtem sloupců

	
dense1
:=
mat
.
NewDense
(
6
,
5
,
nil
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
dense1
)
)
⎡0 0 0 0 0⎤
⎢0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0⎥
⎣0 0 0 0 0⎦

Konstrukce matice s inicializací jejich prvků se provede předáním řezu s hodnotami prvků

	
dense2
:=
mat
.
NewDense
(
4
,
3
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
}
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
dense2
)
)
⎡ 1  2  3⎤
⎢ 4  5  6⎥
⎢ 7  8  9⎥
⎣10 11 12⎦

Třetí matice, tentokrát se třemi řádky a čtyřmi sloupci

	
dense3
:=
mat
.
NewDense
(
3
,
4
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
}
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
dense3
)
)
⎡ 1  2  3  4⎤
⎢ 5  6  7  8⎥
⎣ 9 10 11 12⎦

Čtvercová matice 3x3 prvky

	
dense4
:=
mat
.
NewDense
(
3
,
3
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
}
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
dense4
)
)
⎡1 2 3⎤
⎢4 5 6⎥
⎣7 8 9⎦

Přečtení sloupce z matice


Přečtení i-tého sloupce matice zajišťuje metoda Col. Výsledkem je v tomto případě běžný řez programovacího jazyka Go

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Col
(
nil
,
0
,
dense4
)
)
[1 4 7]
	
fmt
.
Println
(
mat
.
Col
(
nil
,
1
,
dense4
)
)
[2 5 8]
	
fmt
.
Println
(
mat
.
Col
(
nil
,
2
,
dense4
)
)
[3 6 9]

Přečtení řádku z matice


Přečtení j-tého řádku matice je provedeno metodou Row. Výsledkem je v tomto případě opět běžný řez programovacího jazyka Go (toto chování je v jiných knihovnách odlišné!)

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Row
(
nil
,
0
,
dense4
)
)
[1 2 3]
	
fmt
.
Println
(
mat
.
Row
(
nil
,
1
,
dense4
)
)
[4 5 6]
	
fmt
.
Println
(
mat
.
Row
(
nil
,
2
,
dense4
)
)
[7 8 9]

Výpočet determinantu


O výpočet determinantu matice 3x3 prvky se stará metoda nazvaná Det. V tomto případě je výsledkem skalární hodnota typu float64

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Det
(
dense4
)
)
6.66133814775094e-16  // float64

Prvek s minimální a maximální hodnotou, součet hodnot prvků


Opět můžeme použít funkce pro získání prvku s nejmenší hodnotou, největší hodnotou a pro součet (sumu) všech prvků v matici. Příslušné metody mají stejný název jako v případě vektorů, tedy Min, Max a Sum

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Min
(
dense4
)
)
1    // float64
	
fmt
.
Println
(
mat
.
Max
(
dense4
)
)
9    // float64
	
fmt
.
Println
(
mat
.
Sum
(
dense4
)
)
45   // float64

Získání diagonální matice


Poslední zajímavou metodou určenou pro zpracování matic je metoda, která vrací diagonální matici (všechny prvky kromě prvků na hlavní diagonále jsou nulové)

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
dense4
.
DiagView
(
)
)
)
⎡1 0 0⎤
⎢0 5 0⎥
⎣0 0 9⎦

Symetrické matice


V knihovně mat existuje i konstruktor pro symetrické matice. Chování tohoto konstruktoru je ovšem poněkud zvláštní - předat je mu totiž nutné všechny prvky odpovídající velikosti matice. Například pro matici 3x3 prvky (symetrická matice je vždy čtvercová) je nutné konstruktoru předat devět hodnot prvků, i když se z těchto hodnot použije jen šest prvků (horní trojúhelníková matice). Toto chování odlišuje mat od podobně koncipovaných knihoven známých z jiných programovacích jazyků.

	
s
:=
mat
.
NewSymDense
(
3
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
}
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
s
)
)
⎡1 2 3⎤
⎢2 5 6⎥
⎣3 6 9⎦

Symetrické matice zachovávají většinu základních vlastností běžných matic, tj. můžeme například získat informace o jejich kapacitě, velikosti (v jednotlivých dimenzích) atd.:

	
s
.
Caps
(
)
s
.
Dims
(
)

Vytvořit je možné i transformovanou matici, což je ovšem jen kopie matice původní:

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
s
.
T
(
)
)
)
⎡1 2 3⎤
⎢2 5 6⎥
⎣3 6 9⎦

Prvky symetrické matice se nastavují metodou SetSym (jiná metoda ostatně ani není k dispozici). Tato metoda pochopitelně zachovává "symetričnost" matice, tj. změní se buď jeden prvek na hlavní diagonále nebo dvojice prvků:

	
s
.
SetSym
(
1
,
0
,
-
100
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
s
)
)
⎡  1 -100   3⎤
⎢-100   5   6⎥
⎣  3   6   9⎦

Diagonální matice


Další variantou matic jsou diagonální matice. Ty lze vytvořit konstruktorem NewDiagDense

	
d1
:=
mat
.
NewDiagDense
(
10
,
nil
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
d1
)
)
⎡0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎤
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎣0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎦

Konstruktoru je možné předat hodnoty všech prvků na hlavní diagonále:

	
d2
:=
mat
.
NewDiagDense
(
10
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
}
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
d2
)
)
⎡ 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0⎤
⎢ 0  2  0  0  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  3  0  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  4  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  5  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  6  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  7  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  0  8  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  0  0  9  0⎥
⎣ 0  0  0  0  0  0  0  0  0 10⎦

A opět jsou k dispozici metody pro získání základních informací o existující matici

	
d2
.
Diag
(
)
10   // int

	
d2
.
Dims
(
)
10   // int
10   // int

Pro nastavení hodnoty prvku diagonální matice se používá metoda nazvaná SetDiag

	
d3
:=
mat
.
NewDiagDense
(
10
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
}
)
d3
.
SetDiag
(
1
,
100
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
d3
)
)
⎡ 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0⎤
⎢ 0 100  0  0  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  3  0  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  4  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  5  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  6  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  7  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  0  8  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  0  0  9  0⎥
⎣ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  10⎦

Trojúhelníkové matice


V knihovně mat jsou vývojářům k dispozici i funkce a metody určené pro práci s trojúhelníkovými maticemi. Opět si nejprve řekněme, jakým způsobem se tyto matice vytváří. Použít můžeme konstruktor NewTriDense, kterému se předává jak velikost trojúhelníkové matice (je pochopitelně čtvercová), tak i to, zda se jedná o horní či dolní trojúhelníkovou matici. A opět platí, že je nutné zapsat všechny prvky trojúhelníkové matice, i když se ve skutečnosti využijí pouze hodnoty prvků na hlavní diagonále a horním resp. dolním trojúhelníku.


Horní trojúhelníková matice se vytváří s využitím konstanty mat.Upper

	
t1
:=
mat
.
NewTriDense
(
3
,
mat
.
Upper
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
}
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
t1
)
)
⎡1 2 3⎤
⎢0 5 6⎥
⎣0 0 9⎦

Dolní trojúhelníková matice inicializovaná shodnými hodnotami se konstruuje následovně

	
t2
:=
mat
.
NewTriDense
(
3
,
mat
.
Lower
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
}
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
t2
)
)
⎡1 0 0⎤
⎢4 5 0⎥
⎣7 8 9⎦

Získat můžeme pohled obsahující pouze prvky na hlavní diagonále:

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
t1
.
DiagView
(
)
)
)
⎡1 0 0⎤
⎢0 5 0⎥
⎣0 0 9⎦

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
t2
.
DiagView
(
)
)
)
⎡1 0 0⎤
⎢0 5 0⎥
⎣0 0 9⎦

Trojúhelníkové matice lze transponovat, čímž se z horní matice stane dolní a naopak

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
t1
.
T
(
)
)
)
⎡1 0 0⎤
⎢2 5 0⎥
⎣3 6 9⎦

	
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
t2
.
T
(
)
)
)
⎡1 4 7⎤
⎢0 5 8⎥
⎣0 0 9⎦

Pro nastavení hodnot prvků trojúhelníkové matice slouží metoda NewTriDense, která zajistí, aby se neměnily prvky v té části trojúhelníkové matice, které musí být nulové

	
t3
:=
mat
.
NewTriDense
(
3
,
mat
.
Upper
,
[
]
float64
{
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
}
)

toto provést nelze nelze: t3.SetTri(2, 0, 100) vedlo by k chybě při běhu:


mat: triangular set out of bounds

Prvek ve třetím sloupci a na prvním řádku naopak změnit bez problémů lze, protože se jedná o horní trojúhelníkovou matici

	
t3
.
SetTri
(
0
,
2
,
100
)
fmt
.
Println
(
mat
.
Formatted
(
t3
)
)
⎡ 1  2 100⎤
⎢ 0  5  6⎥
⎣ 0  0  9⎦

Další informace o datových typech, metodách a funkcích poskytovaných balíčkem mat naleznete na stránce https://godoc.org/gonum.org/v1/gonum/mat


finito █

}

Odkazy pro další studium:

 1. The Gonum Numerical Computing Package
 2. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
 3. Gomacro na GitHubu
 4. gophernotes - Use Go in Jupyter notebooks and nteract
 5. Knihovna gonum
 6. go-gota/gota - DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
 7. A repository for plotting and visualizing data
 8. NumPy
 9. NumPy tutorial
 10. Array Programming
 11. The R Project for Statistical Computing
 12. R (programming language)
 13. The Jupyter Notebook
 14. The IPython notebook documentation
 15. Row and column vectors
 16. Triangular matrix